Privacy

Pand 87 behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen. Dit kan zowel rechtstreeks via gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Pand 87 gebruikt deze gegevens voor (direct) marketing en het bestuderen van aankoopgedrag. Deze gegevens blijven voor onbepaalde tijd in de database, waarbij Pand 87 of één van de partners voorziet in up-to-date beveiligingsmaatregelen om deze data te beschermen.


Pand 87 verwerkt persoonsgegevens aangezien:

- de betrokkene toestemming heeft gegeven

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

- de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

- de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang


Overeenkomstig de weg van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens en de General Data Protection Regulation, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de koper niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de koper schriftelijk of via e-mail contact opnemen met Pand 87. Alle gegevens zijn ook te allen tijde aan te passen door de klant zelf onder ‘mijn account’.


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiel toestel bij het bezoek aan onze site. Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren te onthouden en u te herkennen bij een volgende bezoek. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te bieden en bepaalde diensten aan te passen aan de wensen van bezoekers.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies.  Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u cookies te aanvaarden wat gebeurt via uw browserinstellingen. U kan op elk moment uw toestemming wijzigen door uw browserinstellingen aan te passen.


Rechten

Recht van verzet en bezwaar

U kan zicht verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en geerechtvaardigde redenen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Privacy Commissie

Recht op informatie

Pand 87 verwerkt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de persoon in kwestie


Recht van inzage

U heeft steeds het recht om informatie op te vragen en in te kijken. U heeft tevens het recht om onjuiste en onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.


Recht op correctie

Pand 87 brengt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt opo de hoogte van een correctie. Uitzondering hierop is wanneer dit onmogelijk is of wanneer dit evenredeig veel inspanningen vergt.


Recht op verwijdering

U heeft steeds het recht om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database.


Recht op beperking

De draagwijdte van de verwerkte persoonsgegevens kan worden beperkt op vraag van de betrokkene.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokken persoon heeft het recht om persoongegevens (die door de betrokken persoon zelf verstrekt werden)  te laten overdragen aan een andere onderneming. De gegevens worden gratis overgedragen binnen een aanvaardbare termijn in een gestructureerde, gangbare en elektronisch leesbare vorm.


Geautomatiseerde besluitvorming

Elke persoon heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Dit recht geldt niet wanneer de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren, wetttelijk is toegestaan of gebaseerd is op uitdrukkelijk toestemming.